Prava i povlastice slijepih neovisno o članstvu

Prava i povlastice koje slijepe osobe ostvaruju neovisno o članstvu u Udruzi

 • Pravo na doplatak za pomoć i njegu
 • Pravo na osobnu invalidninu
 • Pravo na oslobađanje plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite
 • Pravo na obrazovanje i školovanje
 • Pravo na profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju
 • Pravo na mirovinski staž s povećanim trajanjem
 • Pravo na popust pri obračunavanju poreza na dohodak
 • Pravo na dopust ili skraćeno radno vrijeme
 • Pravo na zaštitu roditelja invalidnog djeteta
 • Pravo na dječji doplatak
 • Pravo na oslobađanje plaćanja naknade za ceste i putarine
Scroll to Top